LID WORDEN VAN svRDM

svRDM is een gezellige voetbalvereniging in de Rotterdamse wijk Heijplaat. Naast het behalen van sportieve prestaties tijdens de wedstrijden en het werken aan de voetbalcapaciteiten en conditie tijdens de trainingen, organiseert svRDM met grote regelmaat activiteiten voor de senioren, de jeugd en de bewoners van Heijplaat en omstreken.
 

In de competitie wordt gespeeld met 4 senioren en 4 ambitieuze jeugdelftallen. Nieuwe senioren en jeugdleden verwelkomen wij graag.
 

Lid worden? Stuur een mail met je persoonlijke gegevens naar svrdm@upcmail.nl

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalender jaar. Na aanmelding ben je dus lid van de s v RDM  gedurende het gehele, danwel het verdere verenigingsjaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk, met dien verstande, dat de contributieverplichting tot het einde van het verenigingsjaar gehandhaaft blijft. Het lidmaatschap wordt, tenzij er uiterlijk 6 (zes) weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie wordt opgezegd, automatisch aan het einde van het verenigingsjaar verlengd.

Inschrijving
Gebeurt door invullen van een inschrijfformulier bij de secretaris. Bij dit formulier moet worden ingeleverd:

  • Kopie geldig rijbewijs, paspoort of een ander geldig legitimatiebewijs (voor personen beneden 16 jaar kan ook het paspoort waarin betrokkene is bijgeschreven of het trouwboekje van de ouders gelden)

Ining contributie

  • Middels incasso: De contributie voor voetballeden wordt in  gelijke termijnen op 3 september tot en met  juni van het jaar daar op afgeschreven. Indien de contributie, om welke reden dan ook, via de automatische incasso niet kan worden geïnd, dan is het totaalbedrag onmiddelijk opeisbaar. Direct na ontvangst van de acceptgiro moet het volledige bedrag worden voldaan. 

 

  • Middels acceptgiro: Het gehele contributiebedrag dient vooruit te worden voldaan of door automatisch incasso op rekening nr 200493  t.n.v. s v RDM o.v.v. naam lid.

 

  • Betalingstermijn en sancties: De betalingstermijn is 6 (zes) weken.
    De vereniging behoudt zich het recht voor om een vordering uit handen te geven (aan bijvoorbeeld een incassobureau). De hieruit voortkomende kosten komen geheel voor rekening van het ingebreke blijvende lid.




Delen